Menu
Your Cart

Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR

1.1 İşbu KULLANICI SÖZLEŞMESİ (“SÖZLEŞME”), Meryalpet tarafından işletilen www.meryalpet.com (“SİTE”) internet adresinde ürün alımı yapmak üzere (“ALICI”) veya ürün satışı yapmak üzere (“SATICI”) yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (Aşağıda ALICI ve SATICI beraber KULLANICI veya KULLANICILAR olarak anılacaktır) ile Meryalpet arasında, üye kayıt aşamasında yapılmıştır. Bu sözleşme KULLANICILAR ile GANİPARA arasında, KULLANICILARIN sözleşmeyi onaylaması sırasında yapılmıştır. KULLANICILAR bu sözleşmeyi onaylayarak, sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğini bütünü ile anladıklarını ve bütün hükümlerini kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

1.2 Meryal Pet, değiştirilen maddeleri SİTE’deki duyuru imkanları ile yayınlamak kaydıyla, SÖZLEŞME’yi tek taraflı değiştirme veya tadil etme hakkına sahiptir. Yapılan tüm değişiklikler SİTE’deki duyuru imkanları ile ilan edildikten 7 gün sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1 İşbu KULLANICI sözleşmesinin konusu, KULLANICILARIN, SİTE’de sunulan hizmetleri kullanma ve yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

MADDE 3: KULLANICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 SİTE’ye üye olmak için T.C. kanunları çerçevesinde reşit olmak ve istenen kimlik bilgilerini eksiksiz olarak sunmak yeterlidir.

3.2 KULLANICI, SİTE’den yararlanırken yürürlükte bulunan T.C. kanun ve mevzuatlarına ve kullanıcı sözleşmesi ve ekinde yer alan tüm şartlara uygun hareket edeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3 KULLANICI, SİTE’de paylaştığı bilgiler, yaptığı işlemler ve hareketleri ile ilgili kayıt altında tuttuğu her türlü bilgi veriyi, yetkili makamlarca istenmesi ve yükümlü olduğu durumlarda resmi makamlarca paylaşılabileceğini ve bu durumda her ne ad altında olursa olsun tazminat talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4 SİTE üzerinde yapılan alım ve satış işlemleri direk olarak KULLANICILAR arasında gerçekleşmektedir. SİTE, KULLANICILAR arasında gerçekleşen para, ürün ve mal transferinin hiçbir aşamasında yer almamaktadır. Söz konusu işlemler nedeniyle doğabilecek her türlü yasal, mali ve idari sorumluluk KULLANICILARA aittir. KULLANICILAR, bu sözleşmeyi kabul ederek bu şartları kabul etmiş olurlar.

3.5 KULLANICI, satılan mal ve/veya hizmete ilişkin olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik kapsamında tek sorumlunun kendileri olduğunu ve Meryal Pet'in, KULLANICILAR arasındaki satım akdinin ve/veya hizmet akdinin veya sair hukuki ilişkinin herhangi şekil ve sıfat ile tarafı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6 KULLANICI, Meryal Pet'in 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7 KULLANICI, Meryal Pet'in herhangi bir sebep göstermeksizin işbu sözleşme kapsamında SİTE ile gerçekleşen işlemlerinin durdurabileceğini ve işlemin durdurulması sebebiyle Meryal Pet'den herhangi hak, alacak veya zarar talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8 KULLANICI’nın SİTE’de işlem yapmak için kullandığı kullanıcı adı, şifre, özel anahtar, API anahtarı ve benzeri her türlü özel bilgiyi saklamakla yükümlüdür.

3.9 KULLANICI, Meryal Pet'in sunduğu hizmetlerin hiçbirini, yürürlükte bulunan kanun ve/veya mevzuatlara aykırı içeriğin ve/veya hizmetin saklanması, satılması için kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.10 KULLANICI, SİTE’ye yüklemiş olduğu her türlü içerik, dosya, görsel ve dijital varlığın telif hakkının kendine ait olduğunu ve resmi makamlar ve/veya telif hakkı sahibi tarafından yapılacak bir başvuruda Meryal Pet'in hiçbir uyarı yapmadan bu içeriklerini erişime kapatabileceğini ve/veya silebileceğini, bunun sonucunda Meryal Pet'in herhangi hak, alacak veya zarar talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.11 KULLANICI, SİTE’ye yüklemiş olduğu içeriklerin sebep gösterilmeksizin silinebileceğini, KULLANICI’nın bu içeriklerin orijinal kopyalarını kendisinin saklamakla yükümlü olduğunu ve bu varlıklara erişememesi durumunda, Meryal Pet'den herhangi hak, alacak veya zarar talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.12 KULLANICI, SİTE'sinde aşağıda listelenmiş ürünler ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere ilgili Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarında mesafeli satış, kapıda ödeme veya İnternet üzerinden satış ile yasaklanan ürünlerin satışını yapmayacağını, söz konusu durumda SİTE'nin GANİPARA tarafından uyarı olmadan kapatılabileceğini, resmi makamların talebi üzerine gerekli görüldüğü durumlarda SİTE ile ilgili bilgilerin ilgili makamlarla paylaşılabileceğini kabul ve taahhüt eder.
"Airbag ve ekipmanları", "Alım-Satımı devlet iznine tabi olan ürünler", "Alkollü içecekler", "Ateşli silahlar ve bıçaklar", "Askeri teçhizat", "Canlı hayvan", "Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler", "Dinleme cihazları", "Hisse senedi, tahvil, bono", "İnsan ve diğer canlı organları", "Kaçak ve ithalatı yasak ürünler", "Kopya ve bandrolsüz ürünler", "Kültür ve tabiat varlıkları", "Maymuncuk ve kilit açıcılar", "Promosyon ürünleri", "Pornografik içerikli malzemeler", "Radar dedektörleri", "Reçeteli ilaçlar, Lensler ve Gıda Takviyeleri", "Resmi kıyafetler ve üniformalar", "Sahte veya Replika ürünler", "Şans oyunları biletleri", "Telsiz ve komünikasyon cihazları", "Toplu elektronik posta adresi listeleri", "TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler", "Tütün mamulleri & Elektronik sigaralar", "Uyuşturucu maddeler", "Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler", "Yanıcı ve patlayıcı maddeler", "Yasaklı yayınlar", "Telif hakkını haiz ürünler", "İlaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı maddeler", "Web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları", "Mucizevi Tedavi Ürün veya Hizmetleri, Falcılık ve Büyücülük ve sair Hizmetler", "Kişilik Hakları", "Yasaklı Hayvan Türleri", "Ürün özelliği taşımayan satışlar", "Cinsel aktiviteye ilişkin ürünler", "Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri", "Sosyal Ağ ve Diğer İnternet Üyelik Hesapları", "Uyuşturucu Maddeler", "Emniyet Kemeri Adaptörü", "Taşıtların Yönetim Sistemine Müdahale Amacıyla Kullanılan Cihaz ve Teçhizat", "Diğer kurum, kuruluş ve e-ticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları"

3.13 KULLANICI, Aylık veya yıllık olarak kullanım paketini satın aldığında, satın almış olduğu dönemler için kullanımdan vazgeçerse ücret iadesi hakkı olmadığını kabul,beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, satın almış olduğu dönem sonunda yeni dönemi satın almak zorunda değildir.

MADDE 4: GANİPARA’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Meryal Pet, SİTE’de verdiği hizmet süresince KULLANICI’nın paylaşmış olduğu içerik, dosya, bilgi ve her türlü dijital varlığın erişilebilirliği, sürekli erişilebilirliği ve kullanılabilirliği ile ilgili bir taahhüt vermemektedir.

MADDE 5: MÜCBİR SEBEPLER

5.1 Hukuken “mücbir sebep” sayılan tüm hallerde, Meryal Pet, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik yerine getirme veya yerine getirememe nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Meryal Pet için, gecikme, eksik yerine getirmen veya yerine getirememe veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Meryal Pet'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

MADDE 6: HUKUK KAPSAMI VE YETKİLİ MERCİLER

6.1 İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hukuku, kanun ve mevzuatları uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 7: SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH

7.1 İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, KULLANICI, SİTE'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm olarak kabul edilecek ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Meryal Pet, Kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, SİTE içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve SİTE’de sunulan hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederek kullanıcıların hesaplarını kapatma hakkına sahiptir. Bu durumda, KULLANICI'lar, fesih sebebiyle, Meryal Pet'in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

7.2 Kullanıcılar aylık, yıllık ve bu süreler ile sınırlı olmamak üzere, sınırlı süre ile yenilenen üyelik sözleşmesini, ödemesini yaptıkları dönem içinde önceden kapatmak istediklerinde herhangi bir ücret iadesi hakkına sahip olmadıklarını kabul ve taahhüt ederler.

MADDE 8: KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

8.1 KULLANICI, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Meryal Pet'in bilgisayar kayıtlarının H.M.K 193. madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten Meryal Pet kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu 8 (sekiz) madde ve “EK-1 Gizlilik İlkeleri Sözleşmesi” belgesinden oluşan sözleşme, KULLANICI'nın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Göz atma deneyiminizi ve sitemizin işlevselliğini geliştirmek için çerezleri ve diğer benzer teknolojileri kullanıyoruz. Çerez Politikası.